Konsolidacja długu.

Opublikowano w February 14, 2019
Napisany przez Marcin Katom

Czym jest konsolidacja długu?

Konsolidacja długu jest niczym innym jak połączeniem co najmniej dwóch pożyczek jakie ma zaciągnięte kredytobiorca w jeden. Takich kredytów może być o wiele więcej niż dwa. Poprzez konsolidację długu ujednoliceniu zostaje poddana stopa procentowa i inne warunki pożyczek. Najczęściej konsolidacji towarzyszy wydłużenie okresu spłaty. Konsolidacja ma na celu przede wszystkim zmniejszenie kosztów jakie są związane z zadłużeniami. W bankowości konsolidacja pomaga w spłacaniu zadłużeń. Poprzez połączenie ich w jeden mamy jedną ratę, którą o wiele łatwiej jest spłacić niż kilku różnych kredytów. W pewnym sensie konsolidacja jest połączeniem. Samo słowo konsolidacja ma swoje pochodzenie z łacińskiego i oznacza między innymi spojenie. Jest to bardzo przydatny sposób na zmniejszenie rat kredytu jakie się wpłaca do kilku banków.

Jak dzielimy konsolidację?

Konsolidację można podzielić ze względu na fuzje i przejęcia na kilka oddzielnych grup. Po pierwsze ze względu na poziom zgodności uczestników. Tutaj mogą być połączenia przyjazne zwane fuzjami oraz połączenia wrogie jakie mają miejsce przy przejęciach przez konkurencję i bez woli przejmowanych. Drugi podział konsolidacji jest według stopnia agresywności. Można tutaj wymienić fuzje obronne jakie dokonywane są po to, aby utrudnić nabycie firmy przez agresora, który jest nie chciany. Mamy tutaj również fuzje agresywne jakie mają za zadanie zrealizować zamierzoną strategię rozwoju zewnętrznego. Podział numer trzy to podział ze względu na formułę formalną prawną. Możemy wymienić tutaj scalenie poprzez powstanie nowego podmiotu oraz scalenie w wyniku którego jeden podmiot wchłania drugi. Podział numer cztery to podział ze względu na formułę organizacyjno- prawną. Tutaj mamy alianse formalne i nieformalne. Kolejny z podziałów to podział ze względu na charakter zamiaru rozwojowego, gdzie wyróżniamy fuzje strategiczne i fuzje okazyjne. Konsolidację możemy podzielić również ze względu na obszar działania, gdzie wyróżniamy fuzje krajowe i zagraniczne. Kolejny podział to podział ze względu na źródło finansowania. Tutaj mamy fuzje jakie są finansowane ze środków własnych oraz te, które finansowane są ze środków obcych. Ostatni podział to podział ze względu an charakter inwestora. Mamy tutaj fuzje zewnętrzne i wewnętrzne. Dla wielu kredytobiorców konsolidacja jest jedyną szansą na to, aby mogli spłacić na czas swoje zobowiązania. Mając kilka rat można mieć kłopot ze spłacaniem wszystkiego na czas. Konsolidacja połączy wszystkie raty w jedną, która będzie niższa niż suma wszystkich rat kredytów i tym samym będzie ona łatwiejsza do spłacania. Kredyty konsolidacyjne pomagają spłacać raty kredytów, ale jednocześnie wydłużają okres kredytowania oraz sprawiają, że koszta kredytu są nieco wyższe. Wiadomo, ze jeżeli bank udziela kredytu konsolidacyjnego, to tak samo jak w przypadku innych kredytów chce na tej operacji finansowej zarobić.